Navigace: Hlavní stránka -> BASIC -> 05 Jednorozměrná pole -> 05.06 Modelování hodu kostkou a ukládání četností

MENU

05.06 Modelování hodu kostkou a ukládání četností

Zadání:
Sestavte program, který modeluje hod kostkou a do pole ukládá četnosti jednotlivých hodnot
Řešení:
Po zadání počtu hodů vynulujeme pole četností pomocí cyklu FOR (analogie k inicializaci proměnných).
Poté pomocí cyklu FOR nasimulujeme hod kostkou (proměnná k) a poté zvýšíme příslušnou četnost v poli
četností o 1 (jedna).
Na konci programu pole četností vytiskneme.
Module Module1

  Sub Main()

    Dim cetnosti(5), n, i As Integer
    Dim k As Byte

    Randomize(Timer)

    Console.Write("Zadejte pocet hodu: ")
    n = Console.ReadLine

    For i = 0 To 5
      cetnosti(i) = 0
    Next

    For i = 1 To n
      k = Int(Rnd() * 6) + 1
      cetnosti(k - 1) = cetnosti(k - 1) + 1
    Next

    For i = 0 To 5
      Console.WriteLine("{0}: {1}", i + 1, cetnosti(i))
    Next

    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module
program ke stažení