Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 06 Dvojrozměrná pole -> 06.02 Aritmetický průměr hodnot pole

MENU

06.02 Aritmetický průměr hodnot pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje pole MxN náhodných čísel a vypočte z nich aritmetický průměr.
Řešení:
Pro práci s polem použijeme dva vnořené cykly FOR.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var pole:array[1..100,1..100] of integer;
  m,n,i,j:integer;
  soucet:longint;
  ap:real;

begin

  write('Zadejte pocet radku: ');
  readln(m);
  write('Zadejte pocet sloupcu: ');
  readln(n);

  randomize;

  soucet:=0;

  for i:=1 to m do
   begin
     for j:=1 to n do
     begin
      pole[i,j]:=random(100);
      soucet:=soucet+pole[i,j];
      write(pole[i,j]:4);
     end;
     writeln;
   end;

  ap:=soucet/(m*n);

  writeln('Aritmeticky prumer pole: ',ap:0:3);

  readln;

end.
program ke stažení