Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 06 Dvojrozměrná pole -> 06.04 Výpočet počtu sudých čísel na diagonálách pole

MENU

06.04 Výpočet počtu sudých čísel na diagonálách pole

Zadání:
Sestavte program, který nageneruje čtvercové pole NxN náhodných čísel a vypočte počet sudých čísel na hlavní a vedlejší diagonále.
Řešení:
Jelikož testujeme hlavní a vedlejší diagonálu ve čtvercovém poli, nemusíme při tomto testu používat dva vnořené
cykly FOR, stačí pouze jeden. Prvky na hlavní diagonále mají pozici [i,i] a prvky na vedlejší diagonále [i,n+1-i].
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var pole:array[1..100,1..100] of integer;
  n,i,j,poceth,pocetv:integer;

begin

  write('Zadejte rozmer pole: ');
  readln(n);

  randomize;

  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do
     pole[i,j]:=random(100);

  poceth:=0;
  pocetv:=0;

  for i:=1 to n do
  begin
   if not odd(pole[i,i]) then poceth:=poceth+1;
   if not odd(pole[i,n+1-i]) then pocetv:=pocetv+1;
  end;

  for i:=1 to n do
  begin
   for j:=1 to n do
     write(pole[i,j]:4);
   writeln;
  end;

  writeln('Pocet sudych cisel na hlavni diagonale: ',poceth);
  writeln('Pocet sudych cisel na vedlejsi diagonale: ',pocetv);

  readln;

end.
program ke stažení