Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 07 Podprogramy -> 07.01 Funkce - výpočet dekadického logaritmu

MENU

07.01 Funkce - výpočet dekadického logaritmu

Zadání:
Sestavte funkci pro výpočet dekadického logaritmu.
Řešení:
Funkce bude mít reálný vstup i výstup. Dekadický logaritmus vypočteme pomocí přirozeného logaritmu.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

function log(x:real):real;
begin
   log:=ln(x)/ln(10);
end;

var cislo,y:real;

begin

   write('Zadejte cislo: ');
   readln(cislo);

   y:=log(cislo);

   writeln('log(',cislo:0:3,')=',y:0:3);

   readln;

end.
program ke stažení