Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 07 Podprogramy -> 07.07 Procedura - hledání nejmenšího a největšího prvku v poli

MENU

07.07 Procedura - hledání nejmenšího a největšího prvku v poli

Zadání:
Sestavte proceduru, která vyhledá nejmenší a největší prvek v poli.
Řešení:
Jelikož parametrem předávaným do procedury je pole, musíme nadefinovat vlastní typ (pole), aby obě proměnné p a p1
byly stejného typu.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type pole=array[1..100] of integer;

procedure najdi(p:pole; var max,min:integer);
var i:byte;
begin
  max:=p[1];
  min:=p[1];
  for i:=2 to 100 do
  begin
   if p[i]>max then max:=p[i];
   if p[i]<min then min:=p[i];
  end;
end;

var p1:pole;
  i,m1,m2:integer;

begin

  randomize;

  for i:=1 to 100 do p1[i]:=random(100);

  najdi(p1,m1,m2);

  writeln('Maximum: ',m1);
  writeln('Minimum: ',m2);

  readln;

end.
program ke stažení