Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 09 Soubory ->09.05 Převod textu do Morseovy abecedy

MENU

09.05 Převod textu do Morseovy abecedy

Zadání:
Sestavte program, který převede textový soubor do Morseovy abecedy.
Řešení:
Pomocí příkazu assign připojíme soubor s Morseovou abecedou do proměnné F a příkazem reset otevřeme tento soubor
pro čtení. Pomocí cyklu FOR čteme ze souboru všechny řádky, smažeme z nich první písmeno a mezeru a znak
v Morseově abecedě zapíšeme na příslušné místo v poli morse. Po načtení všech znaků soubor morse.txt zavřeme.
Pomocí příkazu assign připojíme vstupní a výstupní soubor do proměnné F a G a příkazem reset otevřeme soubor F
pro čtení a příkazem rewrite vytvoříme výstupní soubor G.
Pomocí cyklu REPEAT čteme všechny znaky ze vstupního souboru, převedeme je do Morseovy abecedy a zapíšeme
do výstupního souboru.
Na konci programu oba soubory zavřeme.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var F,G:text;
  radek:string;
  morse:array[0..25] of string[4];
  i:integer;
  znak:char;

begin

  assign(F,'morse.txt');
  reset(F);

  for i:=0 to 25 do
  begin
   readln(F,radek);
   delete(radek,1,2);
   morse[i]:=radek;
  end;

  close(F);

  assign(F,'vstup.txt');
  reset(F);
  assign(G,'vystup.txt');
  rewrite(G);

  repeat
   read(F,znak);
   case upcase(znak) of
     'A'..'Z': write(G,morse[ord(upcase(znak))-ord('A')],'/');
     ' ': write(G,'/');
   end;
  until eof(F);

  close(F);
  close(G);

end.
program ke stažení