Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 11 Záznamy ->11.03 Práce s typovým souborem

MENU

11.03 Práce s typovým souborem

Zadání:
Sestavte program, který načte z typového souboru seznam obyvatel a vypočte průměrný věk.
Řešení:
Program využívá všech předchozích kapitol a programů, pokuste se sami vypracovat vývojový diagram a zjistit,
jakým způsobem program pracuje.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type clovek=record
        jmeno,prijmeni: string[20];
        vek: byte;
      end;

var c:clovek;
  f:file of clovek;
  pocet,soucet:integer;
  prumer:real;

begin

  assign(f,'obyvatele.dat');
  reset(f);

  pocet:=0;
  soucet:=0;
  repeat
   pocet:=pocet+1;
   read(f,c);
   soucet:=soucet+c.vek;
  until eof(f);

  close(f);

  prumer:=soucet/pocet;

  writeln('Pocet obyvatel: ',pocet);
  writeln('Prumerny vek: ',prumer:0:3);

  readln;

end.
program ke stažení